®مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی ®، مکتب عرفان اسلامی ®، به هزار و چهار صد سال پیش و به زمان حضرت محمد صلی الله و آله باز میگردد. ماهیت حقیقت اسلام از طریق سلسله ناگسستنی اقطاب اویسی و تعالیم سینه به سینه ایشان ، دست نخورده باقی مانده است. حروف اختصاری مکتب طریقت اویسی ام . تی او. ®، میباشد.
واژه اویس مربوط به حضرت اویس قرنی است و نسبت شاه مقصودی نام مکتب از چهل و یکمین قطب اویسی مولانا المعظم حضرت شاه مقصود صادق عنقا گرفته شده است . حضرتشان با گشودن درهای خانقاه به عموم و اشاعه ٔ علم عرفان به زبان علمی در سطح جهان انقلابی عظیم در عرفان اسلامی به وجود آورده اندکه پدیدار کننده سپیده دمی امید بخش در تاریخ عرفان اسلامی میباشد.

ما در آنیــم که بر روی بشــــر بگشــائیــم بــــدانائـــی در

نزدشـــان همت درویشـــی را وا نمائیــم و بداندیشی را

علم ســازیم چراغ ره خـــــلق معرفت نور دل آگه خلق

حضرت شاه مقصود صادق عنقا