حضرت صلاح الدین علی نادر عنقا

استاد مکتب


اوست آنکه فرستد بر بنده خویش آیتهای روشن را تا برون آورد شما را از تاریکیها به سوی روشنایی و
همانا خداست به‌ شما نوازنده مهربان

-- 57:9--

حضرت مولانا صلاح الدین علی نادرعنقا چهل و دومین قطب از اقطاب اویسی شاه مقصودی واستاد این مکتب میباشند. حضرتشان پرورش یافته و تعلیم دیده از دو پیر منیر این طریقت ،حضرت مولا میرقطب الدین محمد عنقا ، پدر بزرگ ، و حضرت مولانا المعظم شاه مقصود صادق عنقا، پدر بزرگوارشان میباشند. ایشان در چهارم سپتامبر سال ١٩٧٠ میلادی به دریافت خرقه فقر از دستان مبارک پدر جسمانی و معلم روحانیشان نائل گردیدند.

با فداکاری های مداوم و به همت ایشان پیام حقیقت عرفان در سرتاسر عالـَم اشاعه پیدا کرده است. بیش از پنجاه اثر قلمی ایشان به نظم و نثر در فلسفه و علوم گوناگون به زبانهای مختلف چاپ گردیده ودر دسترس همگان قرار گرفته است . مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی ® تحت نظر مدیریت حضرتشان اکنون به یک مؤسسه غیر انتفاعی بین المللی با پانصد هزار دانشجو در پنج قاره گیتی گسترش یافته است.

احاطه و بینش نا متناهی حضرت پیر معظم در علوم متافیزیک و فیزیک ایشان را در جوامع مختلف علمی دنیا مورد توجه و احترام چشم گیر دانشمندان و دانش پژوهان قرار داده است .افاضات ایشان از طریق جلسات ارشادی و ایراد سخنرانیهای متناوب در دانشگاههای معتبر دنیا از قبیل سوربون فرانسه ، و آکسفورد انگلیس پیام عرفان اسلامی را درسرتاسر عالـَم اعلام میکنند.

درحال حاضر سخنرانیهای حضرتشان هفتگی بطور مستقیم از طریق اینترنت دروب سایت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® پخش گردیده و میلیونها نفر از این افاضات برخوردار میگردند.