Underliggande enhet av alla de abrahamitiska religionerna

Message- Del I

De tre Abrahamitiska religionerna i Mellanöstern - judendomen, kristendomen och islam är från samma andliga rot, och deras grundläggande budskap är grundad på Guds enhet.

Profeter som Moses, Jesus och Muhammeds (frid vare med dem alla) ord och läror är förenliga med varandra. Samtliga vägleder själar till kännedom om Gud och till den slutliga nivån av gudomlig enhet. Det finns inga skillnader inom de ursprungliga lärorna i de olika religionerna. Skillnaderna finns i människornas senare tolkningar. Det finns bara en Gud, Skaparen. Det är ett missförstånd mellan de olika sociala religionerna genom historien som har orsakat de problem som världen står inför idag.

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, den sufimästaren av M.T.O. Shahmaghsoudi, skola för islamisk sufism®, anger i boken, Sufism A Bridge Between Religions följande:

"Grunden för alla "religioner" är samma princip och det är principen om enighet. Profeterna kom med de goda nyheterna, att det finns en Gud, de har direkt fått hans budskap, och varje individ har en förmåga att lära känna honom. Om det bara finns en verklighet, en Gud, kan det bara finnas en religion ... ... Därför innebär detta att religion då måste vara i singularform, för det finns bara en verklighet, den inre sanning, och alla profeterna, Buddha , Moses, Jesus, Muhammed, ledde oss till denna verklighet, mot verklig frihet."1

Den heliga Koranen uppger:

Religion är en verklighet (51:6)

Religionens enhetlighet är tydligt i den heliga Koranen:

Han har föreskrivit för er samma [regel för] tron som Han anbefallde Noa - detta har Vi uppenbarat för dig - och som Vi anbefallde Abraham och Moses och Jesus, nämligen att hålla fast vid religionen och att aldrig tillåta söndring. För dem som sätter medhjälpare vid Guds sida ter sig det som du uppmanar dem till som en svår väg; [men] Gud utser dem Han vill till detta och till detta leder Han dem som vänder sig till Honom. (42:13)


1. Nezami, The Story of the Seven Princesses (London: Bruno Cassirer, 1976)
2. Farid ud-Din Attar, The Conference of the Birds (NY: Penguin, 1984)
3. Jalaleddin Rumi, The Mathnawi of Jalaleddin Rumi (London: E.J. W. Gibb Memorial Trust,1926-1982)
4. Anmarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (University of North Carolina Press, 1975)