tüm İbrahimi Dinler Dayandığı Birlik

Mesajı

bir parçası

Ortadoğuda İbrahim'in üç dini Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam aynı manevi kökene dayanmaktadır ve temel öğretileri Allah'ın birliğine dayanır.

Peygamberleri olan Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammet (Allah'ın selamı hepsinin üstüne olsun)'in sözleri ve öğretileri çok büyük ölçüde birbirini teyit eder. Hepsi de gönülleri, Allah'ı tanımaya ve en yüce mertebe olan onda yok olmaya (vahdeti vücut)'a yönlendirir. Bu değişik dinlerin ilk dorktrinlerinde fark yoktur. Bu farklılık ancak farklı kişilerin değişik varyasyonlar halinde yorumlamalarıyla başlamıştır. Bir tek Allah vardır. O da Yaradan Allah'tır. Tarihi akış içerisinde sosyal dinler arasında büyük sorunlar oluşturacak yanlış anlamalar ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar ortaya çıkmıştır.

M.T.O. Shahmaghsoudi® İslam Sufizmi Okulu® Piri, Hazreti Salaheddin Nadir Anga "Sufizm Dinler Arasında Köprü" adlı kitabında şöyle der:

"Bütün "dinlerin" temeli aynı prensibe dayanır. Birlik (vahdet) prensibi. Peygamberler bir tek Allah olduğunun müjdesini getirmişlerdir. Bu öğretiyi kendileri bizzat deneyimlemişlerdir ve her canlının O'nu görme yetisi vardır. Zaten bir Allah var ise bir din var olabilir. Bunun anlamı din kendine mahsus biricik bir olaydır. Çünkü bir tek gerçek olabilir, içsel gerçek. Bütün Peygamberler, Buda, Musa, İsa, Muhammet hepsi de bizi bir tek gerçeğe, gerçek özgürlüğe kılavuzlarlar." 1

Kur'anı Kerim'de şöyle der:
Din fakto (gerçek)'dur (51:6)

Dinin birliği, bir kez daha Kur'anı Kerim'de aşağıda açıklanmaktadır:
"O, Nûh'a emrettiğini, sana vahyettiklerimizi, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve İsâ'ya emrettiklerimizi size de din kıldı. Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin! Fakat senin kendilerini çağırdığın şey Allah'a ortak koşanlara ağır gelir. Allah, O'na dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. (42:13)


1. Nader Angha, Sufism, A Bridge Between Religions (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 51-53