سروده های برگزیده

خداوند تعالی را شرابی است از برای اولیائـش
که چون بنوشندش مست شوند
و چون مست شوند پاک گردند و چون پاک گردند ذوب شوند
و چون ذوب شوند خالص گردند و چون خالص گردند طلب کنند
و چون طلب کنند بیابند و چون بیابند واصل گردند
و چون واصل گردند یکی شوند
و چون یکی شوند فرقی بین آنان و محبوبشان نیست.

امیرالمؤمنین علی علیه السّلام

 

از دل این صدفِ مادرگون،
دُرّ اشکم شده غلتان روی رخسارۀ من.
محملِ دیدِ من و منظرِ من از پیِ عشق،
تا بیابد دَمِ رحمانیِ بخشندۀ آن،
جانم از دست رود در صدفِ سختِ تنم،
گر که این جام دلم پر نکنی از می ناب «عشقت»

الهام

اثر مولانا صلاح الدّین علی نادر عنقا، پیر اویسی