l>

ריכוז האנרגיות וגילוי ה" אני "

מ : טאוריה " אני " 1

"הדרכה היא אחוד המחשבות, הלב, החושים, והטבע ולא להחות בדרך הנכונה הוא אי סדר ובלבול בין ארבעה אלה".2

מולאנה שאה מגסוד סאדג אנג'ה.


רכוז האנרגיות ויסוד ההרמוניה הם חיוניים כדי לגלה ולנסות את הממדים הנצחיים והשממיים של בן האנוש, הם בלתי אפשריים על ידי המחשבות והרגשים המגבלים. הנקודה החשובה להכיר פה היא, לגלה את האמת, אחד צריך להיות בהרמוניה ולהיות לו את היכלת להסכים.

להיות מיכן לקבל ובהרמוניה.

גילוי ממד הרוחני סומך על ההרמוניה וקליטותו של המחפש. אם עקרון זה לא קיים, כל מפגש יהיה רק שטחי. משמעותו של מיכן קבלה הוא שהקולטנים של אחד הם בפעולה והרמוניה. למשל, אחרי שטינוק נולד, כמה יותר האמא לוטפת ומחבקת את הילד, יותר קולטני הילד בפעולה .תהליך זה מחזק את קליטות הילד ברמה פיזיקאלי ורגשי, וזה מכריע להתפתחותו של הילד.

כמו שזה חיוני שה לקולטנים שלנו יהיה היתפתחות ברמה פיזיקאלית, זה גם חשוב שאנחנו נפתח את הקולטנים שעורבים את האבולוציה הרוחנית, כך שיהיה לנו יכלת לקבל נושאים רוחניים.

בכל רמה של אינטראקציה אנושי, יש צורך הרמוניה כדי לקיים תקשרת. יש צורך הרמוניה בין המכשיב והמדבר כדי שתקשרת יהיה אפשרי. פחות הסחת דעת שכלי לאחד שמכשיב, יותר רכוזה היא ויותר רכוז הוא, יותר להוא או להיא יש יכלת להבין מה המדבר אומר. אותו תהליך קיים לגבי גילוי עומק ספיריטואלי ועדינות מלי האל, שאחד יבול לקבל דרך השראה.

לימודי מ.תי.או שאהמאגסודי בית הספר לסופיות אומרים שלשיטח האנושי יש מכניזם מבנה פנימי עם יכלת לקבל השראה. לגוף האנוש יש 13 מרכזים אלקטרומגנטיים. הכרה והתפתחות של מרכזים אלה מיצרים את צורך ההרמוניה ומהקלים את גילוי ממד הרוחני של בן אנוש. המרכז החשוב ביותר קיים בלב. הארף ( מורה רוחני ) מלמד שהכרה עצמית והשראה פנימית הם אפשריים דרך דיסציפלינה עצמית, טהור, ריכוז. ומדיטציה, וגם דרך תפילה.

טאמארכוז – ריכוז סופי ומדיטציה.

שמו של מדיציה הסופי הוא טאמארכוז, משמעותו הוא ריכוז כל היכלת, זה שונה מהצורת המדיטציה המערבית בצורה בולטת. טאמארכוז מיצר מצב של שיווי שקל, אזון והרמוניה בכל הממדים של האנוש. דרך טאמארכוז, קבלת התלמיד הוא מצוין, ומצב של קליטה או גילוי הוא מושג. שיטה חזקה ומדיקת זו של הכרה פנימית וגילוי פנימי מישרים, נותנים אזון, ושמים את כל האנרגיות של הגוף בפעולה, ומהקלים את אחוד השכל והלב. לכן, המחפש ניהיה מיכן לקבל ובהרמוניה להשיג אחדות עם הנשמה. מדיטציה אמיתית קושרת את אחד עם אחדות הבסיסי של הקיום.

" אסוף את כל אנרגיותך ורכז אותם על מקור החיים בליבך כך שהממצאים שלך יהיו עמידים, כך שתחיה עם אזון ושלוה ותדע את האינסוף".3


1. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 137.
2. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 138.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Message from the Soul (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1986), 5.