l>

עקרוןן ההרמוניה

לעתים קרובות כך זה נחשב שקיים תהום בין בן האנוש ואמת היקום, בין חמר ואנרגיה, ובין בן האנוש והיוצר. בכל אפן, מה שנראה כתהום במציאות, זה רק חסר הרמוניה שעוזר שהכרה של המציאות יהיה בלתי אפשרי. גוף האנוש הוא בצורה טבעית בהרמוניה ואזן, אך הגבולים בחברה או פיזי ששמו על גופינו ועל שכלינו עוזרים שאנחנו לא יהיה מוצלחים כדי להכיר את האמת הבלתי מגבל.

 בתיך גבול הקצים אלה, אנחנו לא יכולים להבין את האמת הנצחי כדי שזה בלתי אפשרי להכיר אותו עם עזרת החושים ויש צורך למודעות עם רמה יותר גבוה .

 מה שאנחנו לא יכולים להבין עם חושינו לדעתנו לא קיים. לחושינו יש מספר יכלת שונה, כלקלט אור , קול וריח. בכל אופן, כל התפיסות אלו הם נעשים על ידי חושינו הטבעי. במציאות, אור, קול,או חם הם גלים, דמות של אנרגיה. גלים עם ארך ואינטנסיביות שונים עוררים חושים שונים. גלים ארוקים הם כחם, בזמן שהם קצרים הם כקול ואור. לאינדיקציות האנרגיה אלו יש צרך לחוש פרט עם ארך גל פרט.אנרגיה נשאר כהתמצית של כל חוש והבנה, אך כדי ששמנו גבולים עלינו, זה רק אפשרי להבין חלק ממנו ובאינדיקציות שונות.

 כדי לכונן שוב את ההרמוניה שאבדנו, אנחנו צריחים לשחרר את עצמנו מהגבולים של חושינו, לאסוף את כל האנרגיות שלנו, ולהתרכז אותם על מקור החיים האורגינלי, או ה " אני " הנקודה אפה שה " בן אנוש " מניפסט את עצמו כחמר. ריכוז האנרגיות והפוטנציות במרכז הלב מבאים הרמוניה ואזון. מאמץ אספה של האנרגיות דומה לסלע שהתגלגל למטה ועוצר את הדרך. כדי לזוז אתו אחד צריך למצא את מרכז כח הכבידה ולשים מנוף מתחתו. אז למנוף האנרגיה יש כמות מספקת כדילזיז את הסלע ולפתח שוב את הדרך שהיה חסוח.

 בסופיות, כלים כטטאמארקוז ( מדיטציה ורכוז הסופי ), זקר ( זכרון האהוב ), ותפלות עוזרים לנו לאסוף ולתרכז על האנרגיות שלנו, כון להרמוניה הפנימית שלנו, השיג גישה למדד הרוחני, ולחיות חיים עם אזון.בסופיות, כלים כטטאמארקוז ( מדיטציה ורכוז הסופי ), זקר ( זכרון האהוב ), ותפלות עוזרים לנו לאסוף ולתרכז על האנרגיות שלנו, כון להרמוניה הפנימית שלנו, השיג גישה למדד הרוחני, ולחיות חיים עם אזון.


I-Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 110-112.