l>

עקרון אהבה ואטרקציה

עקרון אהבה ואטרקציה עובר עבר התקשרות, תלות, ורגשים שקיימים בגבולים ושינוים. אהבה היא עקרון בסיסי של הקיום, שדה של אטרקציה, והתלהבות שמקיפה את כל קיום האנוש. כל הקיום זה אהבה. כמו האינדיקציות האחרות של הקיום; לאהבה יש את המציאות שלו. הרמה הרגילה של אהבה מוצא את הבטוי שלו בכל ימי החיים, סקסואליות, ידידות, ואטרקציה. האנשים תמיד טועים תשוקה סקסואלית וחושני סקסואלי לדוגמה האחרונה של אהבה, אך זו הדוגמה הנמוכה ביותר של אהבה.

 אהבה רגילה, שהיא אינדיקציה של אהבהת האל, יש לה עקבים של אהבה אמתית. לאלו שמאוהבים יש חיים של תקוה ומטרה. הם פוזיטיבים, עם תקוה, עם תשוקה, ואוהבים לעזור. בם רואים את היופי יותר יפה ואת הבעיות פחות קבדות. בכל אופן, כדי שאהבה רגילה שונה כל פעם והיא לא יציבה, רגשים אלו יכולים לשנות לשנאה. אהבה אמיתית, ההתלהבות שחבוי ב " אני " , הוא יציב, והטבע שלו הוא תמיד יציב ואינסופי. 1

 פרופסור אנג'ה מתאר את האהבה כסינונימו עם רמות עדינות ורוחניות היותר גבוהות של החיים. אהבה היא כח שקושרת ביחד כל חלקקי החומר, ובונה את האינדיקציות של הקיום בהרבה דוגמות. אהבה היא דבק הקיום.

מציאות האהבה הוא תמצית שבוער, והוא חבוי 
בלב של אלמנט ומנשה להשיג את הרמה של איחוד
כדי לקשור ולאחד את האהבה שכוללת את כל הקיום. 2

 אם האנוש, כיתר מלא עם עקרון זה, מזניך את מרכז היציב, הוא רק יכול לנסות את האהבה במדדים הרגילים; הוא אשר בלי ידע האהבה העורר, והתהלבות שהם כח חיים.

 " אהבה היא כח אלקטאומגנטי שכלל את הכל, קשר ומאחד כלהאספקטים של הקיום,
מהיותר קטן לכל הקיום האינסופי".3

 אטרקציה זו קושרת כל אספקט של הקיום; הוא קושר את בן האנוש למקור החיים, למרכז היציב שלהם, ה "אני". ה " אני " פועל כמגנט כטופס כל האנרגיות, אהבה ואטרקציה כקימים בקיום. לכל איש וש מרכז יציב. מתי שהוא מגלה אותו, הוא מרחיב את הערך שנחלק והוא יכול לחבר אותו. זה עובד כדבק בלתי נראה ומדריך אותו להגדיל דוגמות של התלכדות, שתוף פעולה, אטרקציה, ואהבה עם המדעות האמתי. אנשים מלאים עם עקרון אהבה ואטרקציה הם דינמים, ויטלים, ופוזיטיוים. אפה שהם נימצאים הנוכחות שלהם קורן אנרגיה ומלא – חיים.4


I. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 115.
2. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Principles of Faghr and Sufism (Verdugo City, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications), 111.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, The Hidden Angles of Life (Pomona, CA: Multidisciplinary Publications, 1975), 60.
4. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 116.