l>

עקרונות בסיסיות של תאוריה " אני "

תאוריה " אני " מספק ראיה מהפכנית ובלתי מגבלת של הנהגה. הוא מספק שרטוט לשינוינ עצמי הסופי, שהתוצאה היא הצלחה ושגשוג. פרופסור נאדר אנג'ה מלמד שהבקשות שלנו להוציא לפעל שינוי פוזיטיבי ואינסופי, שקיים ברמה מיקרו או מקרו צריך להתכיל עם שינוי אישי. שינוי אישי דומה למהפכה פנימית, כדי שמצין שינוי שצומח ממרכז הישות. גילוי ה " אני ", מקור החיים שקיים פנימה הוא צד הראשון במסע לידע עצמי.

 גילוי ה "אני" היא תוצאה ההופעה של העקרונות. העקרונות האינסופייות והאוניברסלייות של טאוריה " אני ", הם עצמאים מכל השינוים. העקרונות האוניברסלייות מקיפים את כל הקיום מאטום לגלקסיים לבן אדם. דרך מרכז ה " אני " , בלב ישות שלנו אנחנו קושרים עם עקרונות אמתיות אלו והם שוקפים בכל אספקט של חיינו.

 עקרונות של טאוריה " אני " שהם העקרונות הבסיסיים של ידע עצמי כוללים: 1

 •   עקרון נפוץ, מרכז מיודע
 •   עקרון שווי ואזן
 •   עקרון שתוף פעולה
 •   עקרון שכולל
 •   עקרון של הרמוניה
 •   עקרון של הנהגה
 •  עקרון אהבה ואטרקציה

 הבן אדם הוא בנין של יסוד חברתי. עם כל איש הוא באזן ומשתמש ביכלת שלה או שלו, אותו אינדיקציה יכולה להיות בכל רמה של ארגון אנושי.

 בארגון אחד, עקרונות הבסיסייות של טאוריה " אני " משקף כעוקב:

 •   נפוץ, מרכז מיודע................ יצירתיות וראיה
 •   שווי ואזן........................... יציבות
 •   שתוף פעולה....................... עבודת צות ועקביות
 • עקרון שכולל..................... סינרגיה 
 •   הרמוניה............................ תאימות
 •  הנהגה......... ידע מולד.
 •  אהבה ואטרקציה................ מבט פוזיטיבי ואנרגיה

 * עקרונות אלו מראים וניהים מציאות רק בנוכחות האולטימטיבי של עקרון אהבה ואטרקציה.


I. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 159-161.