l>

סיר- וא - סולוק ( מסע האמת )

מסע לממלכת הפנימית של כל איש ומצב נשמה של כל איש נקרא בשם " סיר- וא – סולוק. " המורה הרוחני, , ידוע כהפיר, " אור הדרך " מוביל את המחפש עבר מסע של ידע פנימי. האור המוביל של המורה מהאיר את דרך המחפש, ועוזר לו להתגבר את מכשולי המסע. הפיר עוזר למחפש לשחרר את עצמו משכבי בורות ואי-הבנה, ומוביל אותו משלב של ערג אהבה וידע לשלבים הגבוהים ביותר של אחדות ואניהילציה.

 האזרת שאה מאגסוד סאדג אנגה מציע, " במסע לדרך ידע פנימי, מלים אמיתיים, לב טהור, כוונה אמיתית, מחיה הוגנת, מוצקות רגל, ודבקות אמיתיות הם חיונים, כך שעם חן האל ודבקות אמיתיות לנביא, הסאלק (המחפש ) יגלה דרך פנימי את האמת העדין האלהי בלי שאלה וספק. "

 המחפש עובר שלבים שונים של טהור היכן כיסוי הבלתי ידוע מורם. עם אמונה וידע, המחפש מעיד את אחדות האל והקיום. הסופים תארו את שלבי הלב רספקט לשבע ספרות שמימיות. אטטאר משורר סופי, בשאלגורי עשיר שנקרא שם " ועידה של הציפורים " מתאר את הצלינות המיסטית כשאלה שמתחילה עם ההסרה של כל החשקים החמרניים, אז מתקדם דרך אהבה, ידע, וחוש של פליאה, ובסוף אניהילציה, שזה אחדות עם האל.

ב " אור הגאולה " האזרת שאה מאגסוד סאדג אנגה פונה לשבע שלבות הלב בשיר הבא:

בממלכת הלב, ישנם שבע שלבי
שמחפש הדרך צריך ללכת, דרך כלם.

שלב הראשון הוא לחפש ולערג,
עם קושי וכאב, הוא יכול להרויח.

אמונה היא השלב השני
בתמצית הוא הידע הנצחי.

השלב השלישי הוא של אהבה
המראה בוערת עם אור האהבה.

אחד עם הקיום המחפש נהיה,
בשלבה זו, עד האמת הוא נהיה.

שלב החמישי הוא אחודות,
זוהר כשמש החלקיק יהיה.

השלב החמישי הוא אקסטזה
מלא עם פלא המחפש יהיה.

השלב השביעי הוא אניהילציה ועני,
האל כולו יגלה לך.

לבבך יחיה עם שלוה נצחית,
מתי בשלב השביעי, לביתך הגעתה.