l>

"והדין הוא מציאות"

קוראן הקדוש ( 51 : 6 )


פרקטיקה הדין הוא מוגבל לאנשים שמשתתפים ביסודים דין שונים. מטרת אימון זה שונה, אך כולל פחד וענש, תקווה לקבל מתנה למעשים טובים, חוש של אשמה, להרגיע את נשמתם, או למטרות סוציאלים או תרבותיים. אך זה לא מציאות הדין.1

מתי שאנחנו שואלים את רב האנשים: אך אתם יודעים שאלוהים באמת קיים? הם בדך כלל עונים שחושם הפנימי מבטיך להם שאלוהים קיים. אך כמה יכול איש לסמך על כך ניקראים " הרגשות " וחושים?2

משל ידוע של רומי אומר כך.

פיל היה בחשכה של בנין. מספר של אנשים הביאו אותו לתערוכה.

מספר רב של אנשים הימשיחו להכנס לחשכה של המקום כדי לראות אותו.

כל אחד היה נוגע בו עם ידיו, מאז לראותו עם הענים לא היה אפשרי.

בהקרה של איש אחד, שידו היה על החדק אמר: " דבר זה הוא כצנור."

אחד אחר, שידיו הגיע לעוזין, ניראה לו כמאורר.

לאחד אחר, שידיו היה על רעליו,אמר," ומרגיש שדמות הפיל הוא כעמוד."

ובמקרה של אחד אחר, ששם את ידיו על אחוריו,אמר," באמת שפיל זה היה ככס."

באותא צורה, כל אחד שנגע חלק מהפיל הסביר מה שהרגיש .

דיבריהם היו שונים ואחד נגג השני לאומת המקומות שנגעו. אחד נתן כנוי האות " דאל " אחד אחר, האות הישר " אלף "

עם היה נר ביד של כל איש, לא היתה אי-הסכמה בדיבוריהם.3

רעלות חסר ידע לא קיימים בזמנו שאור ידע מראה את המציאות. הכרה של ידע פנימי, מעבר לניסיונים על ידי החושים, מעבר להסכמות התנהגות האנשים, מעבר לאימוני ריטואלים מזיפים, מעבר לאמונות העוריים על ידי השכל, מעבר חסר ביטחון ואי-ודאות זה מה שסופיות הוא.

הקוראן הקדוש אומר: ( 51: 6 ) " ודין הוא מציאות ", מציאות שצריכים להכיר.

סופיות מלמד שצריכים להכיר את מציאות זה. זה לגבי הידע העצמי שמוביל לידע האלוהים.

מולאנה סאלהדדין עלי נאדר אנג'ה, " פיר אובייסי " מתאר את מציאות הדין כעוקב:

המילה ירפאן היא תמצאית סופיות. אירפאן בא מהמלה מאריפה, משמעותו הוא הכרה. בקונטקסט זה, משמעותו הוא ידע עצמי שמוביל להכרה מציאות הקיום ולהיות מלאים עם ידע שמימי או מסתורינים. זה דרך הנביאים. זה אך שאני מגדיר את הסופיות כמציאות הדין"


I. Nader Angha, Sufism: A Bridge between Religions (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 15.
2. Ibid., 17.
3. Jalaleddin Rumi Mathnawi, book III: 1259-1268.
4. Nader Angha, Theory "I": The Inner Dimension of Leadership (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 122.