Salvation

Ett urval från boken "Al-Rasa'el: The Light of Salvation" 1
Av: Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Pir Oveyssi

Profeten Muhammed (fred vare med honom) har sagt: "Fattigdom är det osynligas rike."

Lär dig att fattigdom varken är att äga eller önskan. Det är frihet från sig själv tillämpad i tålamod, lydnad och ett hjärta överämnad i tillit till Herren. Nyckeln till fattigdom är sökande och hängivenhet. Guds skatt är fattigdom och den fattiges hjärta är dess skattkista.

Fattigdomens princip är ömhet och dess verklighet tillintetgörelse. Tro är att efterfölja profeten Muhammeds beskydd vars början är fattigdom och tillintetgörelse, dess slut enhet och frälsning. Fattigdom är hängivenhetens verklighet och den fattiges ensamhet skattens överflöd. Den fattiges väg ligger i förtroende och hans ord i erinran av sin Herre, hans kappa döljer de uppenbarade hemligheterna och hans mål är Gud. Hans fordon är ett medvetet hjärta, hans tjänst är kunskap och hans insatser i träldom.

Sufis väg är dold och dess verklighet desto mer. Den har ingen marknad och det finns inga yttre avkastningar.

Dualismens innebörd hänvisar till två och detta innebär jag och du. De fattiga har upphävt illusionens värld och passerat den yttre världen och har strävat efter sin egen tillintetgörelser i enighet med Gud den Allsmäktige. Aref (sufi) är den som har givit sitt hjärta till sin Herre och sin kropp i tjänst för mänskligheten. Den fattige är flitig i ljusets upptäckt och bestiger vägen till Gud. Den sanna fattige avstår från sysslolöshet och överflöde. Han vänder sitt hjärta från män till Gud.

Kom ihåg din förpliktelse på dagen utan början, utan slut, nu är fattigdomens dag.

Res dig och gör insatser för din förpliktelse, förena från dina spridningar. Bryt inte det sanna bandet och håll den rena lojaliteten. Du har blivit räddad från det förrädiska jaget till den Allsmäktiges paradis och den ärorika Solen.

Res dig, vakna och gör ansträngningar för att behaga den Älskade och beakta inte okunniga rivalers frestelser. Viska till Honom från ditt hjärta, var annars hittar du vila? Sannerligen visar Han sig i hjärtat, det osedda, i djupet av öronen och ögonen. Närmare dig är han än din halspulsåder och all seende är han till allt som är dolt. "

Lär att utförande av ritualer och att följa riter baserade på personliga tro och preferenser saknar sanning. Det kommer inte att gynna dig, inte heller ge dig frälsning. För den troende som har upptäckt sanningen i sitt inre och de upplysta Salek, ligger hängivenhetens verklighet i inre kännedom av vägens Mästare.

Den som känner Gud är han som gör allt för att lyda Honom och hans profets tradition.


Angha, Hazrat Salaheddin Ali Nader, Sufism and Wisdom ( Washington, D.C: M.T.O. Publications, 1996) pp.26-27