Traditionen, vägen, sanningen


Shari’at, Tarighat, Haghighat


Sufier har yttrat den trefaldige meningen av sufism enligt följande,

shari’at, muslims lag,
tarighat, den mystiska vägen,
och haghighat, sanning.


Det är rening på olika nivåer: först från lägsta kvalitéer och själens fördärv, sedan från slaveri av mänskliga egenskaper, och eventuellt en rening och inval på attribut nivån.1

Hazrat Jalaleddin Ali Mir Abolfazl Angha, sade refererande till ett påstående av Sheikh Najmeddin Kobra: "Sufism består av tre steg: shari’at (tradition), tarighat (hjärtats väg), och haghighat (hjärtat stadiet). Shari’at är som et skepp, tarighat är som havet, och haghighat är som skatten; därav, den som åtrår skatten måste gå ombord, segla havet, och nå skatten." Han påstår ytterligare: "Renande i shari’at är med vatten och i tarighat är det att rena jaget från åtrå; och salat i tarighat är i separation från förbindelser en absolut medvetenhet av det mest graciösa, i absorptionen av det extas av sammanslutning i bön, oavsett tid och rum."2

I innerbörden av shari’at och haghighat så har det sagts att shari’at är dyrkandet av Gud, och haghighat är vitnandet av Gud. De troendes herre, Hazrat Ali (fred vare med honom) har sagt: "Tro uppenbarar sig i hjärtat som en ljus stråle, och när tron ökar, sprids ljuset." Ljus strålen är livet källa i hjärtat, det är människans verklighet och den oändliga kunskapens fontän.3

Ordet salat (bön) betyder ordagrant "kall" och att utföra det är att söka sig nära Gud. Salat (bön) omfattar alla tre villkor som Amir-al-Mo’menin Ali (fred vare med honom) har sagt: "shari’at är att vara följeslagare till Honom utan tvekan, tarighat är att vara närvarande i Honom utan tvekan, och haghighat är att vittna Honom utan tvekan." Imam Ja’far Sadegh (fred vare med honom) har sagt att salat (bön) omfattar alla dessa trefaldiga meningar: följeslagning är shari’at, närhet är tarighat, och förening är haghighat. Visserligen har alla handlingar dessa trefaldiga meningar. Till exempel, fasta i shari’at är fråntagande av mat och dryck, och fasta i tarighat är fråntagande från sinnets illusioner och fullkomlig underkastelse till Herrens kärlek. Pilgrimsfärd i shari’at är att besöka Allahs hus, i tarighat är det att vittna Allahs närvaro, och i haghighat är pilgrimsfärd absolut förintelse i Allah.4

När salek (sökaren av sanning) håller fullt fast vid de ovanstående, skall han ha nått hans rank i höjdpunkten av underkastelse och följeslagande, hans ord och handlingar skall bli stärkta av det gudomliga ljuset, och han skall bli välsignad. Som den Allsmäktige har lovat , "Gud är beskyddaren av dom som har tro; från mörkrets djup skall Han leda dem in till ljuset" (Heliga Koranen 2:257). I hans stadiet av renhet, skall strömmar av kunskap flöda från hans hjärta till hans läppar, och han skall se det ögat inte har sett, örat inte hört, ingen människas hjärta vittnat och han skall veta klarare än någonsin verkligheten av uppenbarandet av atributen.5

Hazrat Shahmaghsoud Sadegh Angha påstår: "vad som än har uppenbarat sig i mitt hjärta, har jag ritat på papper, och må det rena ditt hjärta för att läsa mysteriet av Gud. Men jag har andra ord att säga och annan glädje att visa, men att höra det krävs en annorlunda väg av hörande och medvetande. Tjänaren måste vara fast i sitt förpliktelse, från Gud är vägledning och insikt, och endast från Gud söker vi välsignelse, vägledning, och skydd."6


1. Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (University of North Carolina Press, 1975), 16.
2. Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el-Purification and Enlightenment of the Hearts (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 4.
3. Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el- Al Salat (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 31-38.
4. Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el - Purification and Enlightenment of the Hearts (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 4-5
5. Ibid., 7.
6. Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Salat: The Reality of Prayer in Islam (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1998), 10-12.