Zikr: Erinran

Ni ska minnas mig, så att jag må minnas er'

(Heliga Koran, 2:152)

"Det är de vars hjärtan fröjdas i åminnelse av Gud. Sannerligen, genom att minnas Gud, fröjdas hjärtat."

(Heliga Koran, 13:28)


Den litterära meningen av zikr är ’erinran’, specifikt erinran av den älskade.

Hazrat Amir-al Moemenin Ali (fred vare med honom) säger: Zikr är älskarnas glädje, ljuset, bekantskapens tillväxt och nyckel." 1

Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha konstaterar: "Zikr är det som en person söker närhet till Gud genom. Alltså är en vanlig människas zikr intygan på Guds närvaro genom bön, medan den utvaldas zikr är vittnets tillintetgörelsen i det bevittnade."

Imam Ja’far Sadegh (fred vare med honom) har sagt:

"Ren är han som har ansett:

  • Arifs hjärta (gnostiker, sufi) att vara zikrs behållare,
  • den frommas hjärta förtröstan och tillits behållare,
  • den troendes hjärta tillfredsställelsens behållare,
  • den fogliges hjärta belåtenhetens behållare och
  • den världsliges hjärta girighetens behållare." 2

Enligt Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha, zikr är kunskapens ljus beständighet i hjärtas närvaro och upptäckten av sanning i det undangömda riket. Det är sökarens resas verklighet från ytter världen till inombords.

Zikr harmoniserar det mänskliga instrumentet till Guds åtankes ton. Om det görs korrekt, befriar zikr sökaren från dagliga distraktioner, tankar, fruktan och oro genom att förena varje aspekt av sin existens i Guds erinran. Sökarens enda mål är att förbindas till sitt hjärta, tillåta zikrs naturliga rytm och flöde att befria sig från världsliga anknytningar.

Genom att röra sig från vänster till höger, dikteras zikrs rytm och rörelse av hjärtat i formen av oändlighetens tecken. Man rör sig från vänster till höger och framställer siffran åtta (∞) för att föreställa den vetenskapliga symbolen på oändlighet medan man sjunger specifika fraser eller verser. I centrum av denna oändlighets tecken är hjärtat där det måste vara total koncentration för att erfara den inre verkligheten och förenas med det sanna jaget, "Jag." Denna övning aktiverar energi centra i kroppen, börjar hjärtats reningsprocess.

Guds erinran genom zikr tillåter sökaren att glömma allting utom Gud.

Gud allsmäktig har sagt:

"Min tjänare söker evigt närhet till mig genom uppoffringar så att jag må älska honom; så när jag älskar honom, skall jag vara ögonen med vilka han ser, och öronen med vilka han hör, tungan med vilken han talar, händerna med vilka han håller, stegen med vilka han strävar; således skall han se genom mig, och han skall höra genom mig, och han skall tala genom mig, och han skall hålla genom mig, och han skall sträva genom mig, och om han skulle fråga mig om hjälp skall jag vägleda honom, och om han skulle ropa på mig, skall jag besvara honom."

Profeten Muhammed (fred vare med honom) har sagt: "Ghulu (säg i plural): La-illaha-Illa-Allah, och bli frälst." Ordet "Ghulu" är i plural, det innebär att säga frasen med ens tunga, kropp, sinne och hjärta i dess helhet. Varje del aspirerar på Gud: sinnet är koncentrerad på Gud, de uttalade orden är Gud, öronen hör hjärtats melodi, hjärtat dikterar oändlighetens rörelse, och kroppen rör sig harmoniskt från vänster till höger, pendlar till hjärtats naturliga rytm. Egentligen är zikr inspirerad av hjärtat, livets källa, där vi finner vår sanna identitet och där Guds väg kan hittas. 3


1. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el – The States of Enlightenment (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 24.
2. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el – Al-Salat (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 35.
3. Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el – The States of Enlightenment (Tehran, Iran: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1975), 21-23.