Sayr-va-Solouk (Sanningens resa)

En resa genom ens inre sfär och ens egen själs ställning kallas "Seyr –va –Solouk." Den spirituella läraren, känd som Pir, menande "vägens ljus", vägleder sökaren genom denna resa av självkännedom. Lärarens vägledande ljus belyser sökarens väg, och möjliggör för honom att besegra alla hinder i denna resa. Pir möjliggör för sökare att befria sig själv från lager av okunnighet och dåligt lärande, och leder honom från stadiet av sann åtrå för kärlek och kunskap till det högsta stadiet av enighet och tillintetgörelse.

Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha framför, "I resan till självkännedom är, sanningens ord, ett rent hjärta, ärligt avsikt, hederligt uppehälle, stadiga steg, och sanningsenligt tillgivenhet nödvändiga, så att med Guds nåd och sann tillgivenhet till profeten kommer den utsökta gudomliga sanningen att uppenbara sig i saliks (sökarens) inre utan några frågor eller tvekan."

Sökaren genomgår olika stadier av rening där slöjan av det okända lyfter. Med tro och kunskap, vittnar sökaren om enhetligheten av Gud och Enhetligheten av Existens. Sufier har beskrivit hjärtats stadium med vördnad till de sju himmelska sfären. Attar som var en sufi poet, beskrev i en rikligt allegoriskt dikt kallat "Fåglarnas Konferens" den mystiska pilgrimsfärden som en strävan vilket börjar med avlägsning av alla jordnära önskan, sedan utvecklas genom kärlek, kunskap, och en känsla av häpnad, och slutligen till tillintetgörelse, vilket är enighet med Gud.

I "The Light of Salvation," (Frälsningens ljus) hänvisar Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha till hjärtats sju stadier i följande poesi:

I hjärtats kungariket, sju steg det är:
Vilken sökare av sanning bör gå, igenom de alla.

Första steget är att söka och Längta,
Med vedermöda och smärta, han torde förtjäna.

Tro är hjärtats andra steg,
Dess essens är evigt vetskap.

Tredje steget är det av kärlek,
Spegel skiner med kärlekens ljus.

En med existens sökaren förblir,
I detta stadium, ett vittne om sanning han blir.

Den femte steget är den av enlighet,
Strålande som solen partikeln kommer att vara.

Den sjätte steg är det av extas
Fylld med undran sökaren kommer att bli.

Det sjunde steget är tillintetgörelse och fattigdom,
Gud kommer att uppenbara sig allt för dig.

I oändlig fred ditt hjärta skall leva,
När sjunde steget, ditt hem är nått.