Verkligheten om hijab

1-Vad är hijab?
2- Hijab som okunnighetens slöja som täcker sanningen
3-Hijab som en andlig sköld eller täckmedel
4- Hijab som kvinnors klädsel
5-Verserna om hijab i den heliga Koranen

1- Vad är hijab?

Hijab är en av de mest diskuterade och kommenterade aspekterna av islam. Men vad betyder ordet hijab egentligen? För att ta itu med en sådan fråga måste man först titta på ordet hijabs ursprung och dess härledningar för att försöka förstå. På arabiska betyder hijaba ordagrant en gardin, slöja, skiljevägg eller separation, och den vanligaste och mest populära förståelsen för hijab idag är slöjan beträffande kvinnors påklädning. Dock är hijabs innebörd mycket mer omfattande och är inte begränsad till kvinnors klädsel. Den verkliga innebörden av hijab eller täcka måste ses över och förstås.

2- Hijab som okunnighetens slöja som täcker sanningen

Okunnighetens hijab är slöjan som draperar hjärtat och separerar den sökande från att uppnå underkastelse och förening med Gud, och förhindrar kännedom om den inre verkligheten. Våra negativa egenskaper och beteenden såsom själviskhet, girighet, materialism, egoism, avund, våra begär och användning av våra sinnen på begränsningar, blockerar som ett tungt draperi Guds ljus från att lysa i våra hjärtan. Därför kan vi inte lära känna vår verklighet, vår sanna "jag", och förblir i stället instängd i bara en bild av verkligheten.

Våra begränsade uppfattningar skapar en slöja. Vi lyssnar till de läror som vi får från vår religion, även om "ord inte förmedlar innebörden"1 , i stället för att avslöja verkligheten bakom orden ser vi bara våra önskemål och begär. Till exempel när vi utför böner, ber många av oss inte för Hans ihågkommande och inte heller söker vi förening med den älskade, utan vi gör så för att vill ha materiellt välstånd och andra begär, och denna lystna bild är slöjan. I den heliga Koranen konstateras det att slöjor finns på ögonen, hörseln och hjärtat av de icke troenden. Att eliminera okunnighetens slöja är målet för sannings sökaren.

Gud förseglar deras sinnen och deras hörsel, och deras ögon beslöjas. De har ådragit sig ett plågsamt straff. Heliga Koranen-2:7

Profeten Muhammed (fred vare med honom) sade: det finns mer än 70000 slöjor av ljus och mörker som skiljer den sökande från den älskade. Mörkrets slöjor hänvisar till okunnighetens slöjor som skapats av våra begränsningar. Ljusets slöjor hänvisar till stadier (horisonter) på självkännedomens resa eller Seyr va Solouk, vilket sökaren bevittnar och måste passera genom dem för att nå destinationen. Varje distraktion eller stopp på vägen är i sig en slöja som skapar en fördröjning.

Vi kommer att visa dem våra bevis i horisonterna, och i dem själva, tills de inser att detta [uppenbarelse] är sanningen. [Likväl] är er Herre inte nog [för dem att veta] som vittne till alla ting?

Heliga Koranen – 41:53

3-Hijab- Andliga/Inre täckmantel

Den andliga inre täckmantel, som alla som söker vägen måste ha vid varje tillfälle, är den hijab som fungerar som en sköld. Det är en sköld som skyddar från allt det kaos som omger oss och från våra egna negativa egenskaper och lägre jag. Denna skyddande sköld tillåter varje individ att uppenbara och utveckla hans/hennes inre sanna kapacitet. För att ett frö till exemple skall växa, behöver den ha sitt yttre skal för att värna och att beskydda det från den hårda marken tills den är redo att gro och krossa skölden bort och förmedla det som finns inom den. Detsamma gäller för människan. Vi behöver den skyddande skölden för att uppenbara och utveckla våra inre kapaciteter så att vi kan leva i balans och harmoni och lära känna vår verklighet. Detta är den slöjan som verkligen krävs av den sökande. Vårt mål i bön, Zikr, fasta och andra Shari'at som Gud har gett till mänskligheten är att upprätthålla och förstärka en lämplig inre miljö som befrämjar utvecklingen av mer känsliga dimensioner av vår existens och att vara i stånd att ta emot Guds ord.

Heliga Koranen 42:51

Ingen människa kan kommunicera med Gud förutom genom inspiration, eller [med en röst, som det kom,] från bakom en barriär, eller genom att sända en budbärare genom vilken Han uppenbarar vad Han vill [ska uppenbaras]. Han är den Högste, Visast.

Enligt M.T.O. Shahmaghsoudi skola för islamisk sufisms® läror, vistas källan till detta heliga ljus i den troendes hjärta. Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, skolans 41: a sufimästare har namngett det som "livets källa". Han lär ut att människliga systemet har en inbyggd mekanism vilket är utrustad med 13 elektromagnetiska centra. Kännedom och utvecklingen av dessa centra skapar den nödvändiga harmonin vilken underlättar utvecklingen av människans andliga dimension. Arif(sufimästare)är vägens ljus och vägleder sökaren på självkännedoms väg. 2

4-Hijab som kvinnors klädsel

Hijabs historia

En annan och den mest vanliga innebörden av hijab i dag är den slöja som bärs av kvinnor.

Tillsammans med den heliga skriftens argument, hävdar forskare att en huvud täckning inte bör vara obligatoriskt i islam eftersom slöjan är äldre än Koranens uppenbarelse. Huvudtäckning infördes i Arabien långt före islams uppkomst, främst genom kontakter med länder där hijab var ett tecken på samhälls status.

Lelila Ahmed beskriver i Women and Gender in Islam: Historicial Roots of a Modern Debate att slöjan till synes var i bruk i Sasanid societeten och segregation mellan könen och användningen av slöjan är tydligt bevisad i den kristna Mellanöstern och Medelhavsområdet på tidpunkten för islams uppkomst. Under Muhammeds livstid och först mot slutet av den tiden, var hans fruar de enda muslimska kvinnor som behövde bära slöja. Efter hans död och efter den muslimska erövringen av närliggande territorier där överklassens kvinnor bar slöja, blev slöjan ett vanligt klädesplagg bland muslimska överklass kvinnor. 3

Hon förklarar vidare:

"Beslöjning blev tydligen inte introducerad i Arabien av Muhammed utan existerade redan. Beslöjningen var förknippad med social status, såsom det användes bland greker, romare, judar och assyrianer, som alla använde beslöjning i någon mån. Den är ingenstans uttryckligen föreskriven i Koranen; de enda verserna som handlar om kvinnors klädnad, bortsett från dem som redan är citerade, instruerar kvinnor att skydda sina privata delar och lägga en halsduk över sina bröst (Sura 24:31-32). Under hela Muhammeds livstid efterföljdes beslöjning endast av hans fruar. Dessutom användes uttrycket "[hon] tog på sig slöjan" i hadith i betydelsen att en kvinna blev Muhammeds hustru. Det är inte känt hur traditionen spreds till resten av samhället. Den muslimska erövringen av områden i vilka beslöjning var vanligt bland överklassen, rikedomens inflöde, den resulterande upphöjningen av arabernas status och Muhammeds fruar som föredöme var förmodligen samverkade för att uppnå allmän anpassning."4

Termen chador, som är en form av beslöjning som används mest i Iran i dag, betyder ett tält, och har sitt ursprung i den före -islamisk utövning att transportera rika kvinnor på täckta bärstolar. 5

John Esposito, professor i islamiska studier vid Georgetown University, skriver att traditionen med beslöjning och kvinnors avskildhet i tidig islam assimilerades från erövrade Persien och Bysantinska samhällen och ansågs sedermera som lämpliga uttryck för Koranens normer och värderingar. Koranen föreskriver inte beslöjning eller avskildhet, tvärtom, det har en tendens att betona deltagande och religiöst ansvar för både män och kvinnor i samhället.6

Sheikh Muhammad al-Ghazali uppger i sin bok Sunna Between Fiqh and Hadith att alla traditioner som försöker hålla kvinnor okunniga och hindrar dem från att fungera i det offentliga är kvarlevande från jahiliya och att följa dem är i strid med islams anda. Al-Ghazali säger att under profetens tid var kvinnor var jämställda hemma, i moskéer och på slagfältet. Idag förstörs sann islam i islams namn. 7

I Islam ruh al-madaniyya (Islam: the Spirit of Civilization) påminner Shaykh Mustafa Ghalayini sina läsare att beslöjning är äldre än islam och att muslimerna lärde sig från andra människor vilka de har blandats med.8

Nazira Zin al-Din påpekar att beslöjning var rika familjers tradition som en symbol för status. Hon citerar Shaykh Abdul Qadir al-Maghribi som också såg hijab som en aristokratisk klädnad för att särskilja kvinnor i rika och inflytelserika familjer från andra kvinnor. Nazira drar slutsatsen att hijab som det är känt i dag är förbjudet enligt islamisk shari'a.9

En annan muslimsk vetenskapsman, Abd al-Halim Abu Shiqa, skrev en vetenskaplig studie om kvinnor i islam med titeln Tahrir al-mara'a fi 'asr al-risalah: (The Emancipation of Women during the Time of the Prophet) 10. Han instämmer med Zin al-Din och al-Ghazali om skillnaden mellan kvinnors status under profeten Muhammeds tid och kvinnans status i dag.

I över hundra år nu har att bära eller inte bära slöja varit en central oenighet inom den islamiska världen.

I The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, angriper den marockanska sociologen Fatima Mernissi den uråldriga konservativa fokuseringen på kvinnors segregation som enbart en institutionalisering av auktoritärt system, uppnådd genom manipulation av heliga texter, "en strukturell egenskap som är typisk för utövandet av makt i muslimska samhällen." 11

5-Verserna om hijab i den heliga Koranen

Oavsett slöjans historia och ursprung, blev det institutionaliserad genom shari’a, islams religiösa lagar. Hijab förknippades med två av Koranens verser och tvingades på alla kvinnliga muslimerna. Verserna inkluderar: 24:30, 31 och 33:59.

1 - Sura Noor (Ljus) verser 30 -31

Koranen deklarerar principen om kyskhetenss lag i kapitel 24 - Noor (Ljus), vers 30-31 - kyskhet är ålagd både muslimska män och kvinnor:

”Tala om för de troende männen att de ska sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet. Det är renare för dem. Allah är fullt Medveten om allt de gör. 30

Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet, och de ska inte visa upp sina skönheter och prydnader utöver det nödvändiga, att de ska dra sina slöjor över sina bröst, och inte visa upp sina skönheter annat än i sällskap av deras makar……31”
(Heliga Koranen 24:30-31)

Enligt ovanstående verser bör muslimska kvinnor bör klä sig anständig. Det specificeras endast att deras bröst skall vara täckt. Koranen redogör dock inte detaljerat för en sådan täckning. Det är viktigt att notera att Koranen inte anger någon bestraffning för en kvinna som inte är beslöjade!

Den respekterade vetenskapsmannen, Muhammad Asad , kommenterar vers 24:31 från Koranen och säger:12

"Ordet khimar (varav khumur är pluralen) betecknar huvud täckning vanligen använd av arabiska kvinnor som en prydnad (inte som hijab för att täcka sitt huvud) före och efter islams ankomst. Enligt de flesta klassiska kommentatorerna bars det före islamiska tiden mer eller mindre som en prydnad och släpptes ner löst över bärarens rygg, och eftersom den övre delen av en kvinnans tunika hade en bred öppning framtill, i enlighet med rådande modet vid den tiden, var hennes bröst bart. Följaktligen är tillsägelsen om att täcka bröstet med hjälp av ett khimar (en term välkänd för profetens samtida) inte nödvändigtvis relaterar till användning av ett khimar som sådan, utan är snarare tänkt att klargöra att en kvinnas bröst inte ingår i begreppet "vad må anständigtvis vara synbart" av hennes kropp och bör därför inte visas. Att täcka huvudet, är alltså inte ett krav. När det gäller hijab, kan enbart samvetet hos en ärlig, uppriktigt troende vara den sanna bedömaren, såsom den ädle profeten har sagt: "Fråga efter ditt samvetes dom och förkasta samvetskvalet."

2 - Sura 33 (al-Ahzab) vers 58 -59

Den andra versen om kvinnors klädnad är vers 59 från Sura al-Ahzab:

De som förföljer de troende männen och de troende kvinnorna, som inte gjorde något fel, har inte bara begått en lögn, utan också en grov synd. O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till de troende, att de ska kasta deras yttre klädsplagg över deras figurer (utomhus). Detta är det mest passande, På så sätt kommer de att betraktas och undvika förolämpningar. Allah är Förlåtare, Barmhärtigast. Koranen 33:58-59

Enligt Koranen, var både muslimska män och kvinnor under den tiden utsatta för trakasserier och förargelse. Anledningen till att muslimska kvinnor skall bära ett yttre klädsplagg när de går ut ur sina hus är att inte blir trakasserade. Syftet med denna vers var inte att täcka eller att stänga in kvinnorna i sina hus utan att göra det säkert för dem att ta itu med sina dagliga arbeten utan att bli trakasserade. I samhällen där det inte finns någon risk för en "troende" muslim att förväxlas med de andra, eller där "det yttre klädsplagget" inte kan fungera som ett märke för identifiering av "troende" muslimska kvinnor, skulle inte enbart klädd i "det yttre klädsplagget" uppfylla det verkliga syftet med Koranens påbud. 13

I stället för att ta emot islams sanna budskap fullföljde tydligen samhällen deras kulturella och stam utövningar och infogade den lägsta innebörden av hijab som klädsel för kvinnor istället för att fokusera på hijabs djupare och omfattande betydelse.

Nazira Zin al-Din föreskrev att den egna moralen och rent samvete är långt bättre än slöjans moral. Ingen godhet är önskvärt från förevändningar, all godhet finns i jagets essens. Hon avslutade denna del av boken, al-Sufur Wa'l-hijab med att konstatera att det inte är en islamisk plikt för muslimska kvinnor att bära hijab. Om muslimska lagstiftarna har beslutat att det är så, är deras åsikter fel.14

Beslöjning har idag blivit ett politiskt uttalande i en del länder, en dramatisering av önskan om frihet från inblandning av utländska makter och för suveränitet.

Oavsett vilken uppfattning man har angående kvinnors bokstavliga beslöjning av ansikte eller huvud, finns det ingen instruktion att göra så i Heliga koranen.


1- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Dawn (Verdugo City Ca: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1991)
2- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I",(Riverside, CA: M.T.O. Publications, 2002)
3- Ahmed, Leyla, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, (New Haven: Yale University Press, 1992), p.5 4- Ibid., p. 56
5- Aslan, Reza, No god but God, (Random House Inc. New York, NY, 2005) p.65
6- John Esposito, Islam: The Straight Path,(Oxford University Press, 3rd Edition, 2005) p.98 7- Shaykh Muhammad al-Ghazali.: Sunna Between Fiqh and Hadith (Cairo: Dar al-Shuruq, 1989, 7th edition, 1990)
8- Shaykh Mustafa al-Ghalayini, Islam ruh al-madaniyya (Islam: The Spirit of Civilization)(Beirut: al-Maktabah al-Asriyya)1960) P.253
9- Nazira Zin al-Din, al-Sufur Wa'l-hijab (Beirut: Quzma Publications, 1928) pp.255-56
10- Abd al-Halim Abu Shiqa, Tahrir al-mara' fi 'asr al-risalah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990)
11- Fatima Mernissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam. translated by Mary Jo Lakeland (Addison-Wesley, 1991)
12- Translated and explained by Muhammad Asad, The Message of the Qur'an ( Dar al-Andalus, Gibraltar. 1984) p.538
13-Ibrahim B. Syed, article on Women in Islam: Hijab, (Islamic Research Foundation International, Inc, Louisville, KY. November 3, 1998)
14-Nazira Zin al-Din, al-Sufur Wa'l-hijab (Beirut: Quzma Publications: 1928), p 37