Sannheten om Hijab

1-Hva er Hijab?
2-Hijab som uvitenhetens slør som dekker over sannhet
3- Hijab som et spirituelt skjold eller som en spirituell beskyttelse
4- Hijab som kvinners bekledning
5-Vers fra Koranen om Hijab

1-Hva er Hijab?

Hijab er et av de mest diskuterte og kommenterte aspektene ved Islam. Men hva betyr egentlig ordet Hijab? I drøftingen av et slikt emne, er man nødt til først å se på ordets opphav og ordets forskjellige avledninger. På arabisk kan hijaba bety forskjellige ting: slør, seksjon, deling eller atskillelse. Men den vanligste betydningen av hijab i dag er sløret som brukes av kvinner som en slags hodebekledning. Likevel, betydningen av hijab viser til noe langt mer enn bare til en kvinnes tildekning og bekledning. Den virkelige (og indre) betydningen av hijab eller kvinnens tildekning må bli riktig vurdert og forstått.

2- Hijab – uvitenhetens slør

Uvitenhetens hijab er sløret som dekker over hjerte, og er en hindring i søkerens vei mot oppnåelsen av enhet med Gud gjennom underkastelse. Uvitenhetens sløre er også en hindring for kognisjon av indre sannhet. Våre negative egenskaper og handlinger som egoisme, grådighet, materialisme, sjalusi, begjær og bruk av sansene i bare begrensede områder, vil som en tykk vegg blokkere Guds lys fra å skinne i vårt hjerte. Vi vil dermed ikke klare å gjenkjenne vår indre sannhet, dvs. vårt sanne ”Jeg”, og vår kognisjon vil dermed bare bli begrenset til en fantasi om sannheten.

Våre begrensede oppfatninger skaper et slør foran oss. Vi hører til i den religiøse opplæringen vi har fått, men ”ord bærer ikke meninger ”, og vi istedenfor å avdekke sannheten bak ordene, hører bare det vi vil og ønsker å høre. Et godt eksempel her er når vi holder bønn. Mange som holder bønn gjør det ikke for å huske Gud og for å forene seg med den Elskede, men for å oppnå sine materielle goder og sine ønsker. Dette er begjærets slør. I den hellige koranen står det at hijab er et slør foran øynene, hørselen, og hjertet til de uvitende troende. Sannhetssøkerens mål er å fjerne uvitenhetens slør.

”Gud forseglet deres hjerte og hørsel, og dekket deres øyne; og en stor lidelse venter på dem.”(2:7)

Profeten Mohammad (fvmh) har sagt: ”Det finnes flere enn 70,000 slør av lys og mørke som adskiller søkeren fra den Elskede. Mørkets slør refererer til uvitenhetens slør forårsaket av våre begrensninger. Lysets slør refererer til nivåer i selverkjennelsesreisen eller ”Seyr va Solouk” som lyser søkerens vei for å vise veien til målet. Enhver hindring eller stans i denne reisen er som et slør som forsinker søkeren.

”Snart viser Vi dem Våre tegn og budskaper i horisonter og i deres indre, inntil det blir klart for dem at dette er sannheten. Er ikke det nok for dem å vite at deres Utvikler er vitne til alt?”

Den hellige koranen: 41:53

3-Hijab – Spirituelt/ Inderlig Skjold

Den indre og spirituelle beskyttelsen som alle sannhetssøkere må ha hele tiden, er en hijab som fungerer som et spirituelt skjold. Dette skjoldet beskytter oss mot alt kaoset i miljøet rundt oss og mot våre egne negative og primitive egenskaper. Dette beskyttende skjoldet stenger veien for vanskeligheter, problemer og bekymringer fra å slippe inn i vårt indre. Slik skapes det en passende bakgrunn for å utfolde og utvikle våre inderlige evner. Et lignende eksempel på dette er frøets overflate som er en beskyttelse for det, og som muliggjør utviklingen av frøet under jorden. Når tiden er inne, ødelegges denne overflaten og det spirer og gror. Det samme gjelder mennesket. Vi trenger et indre skjold som beskytter oss fra uheldige ytre forhold, slik at utviklingen av våre indre evner blir mulig, og at vi som resultat kan leve i ro og harmoni og erkjenne vår indre sannhet. Dette er sløret som det forventes av sannhetssøkeren å bruke. Målet med bønn, zikr, faste og andre Shari’at lover som Gud har gitt menneskene, er å forberede og utvikle våre inderlige dimensjoner for mottakelse av Guds ord.
Den hellige koranen - 42:51

”Det er ikke gitt mennesket andre muligheter til å snakke med Gud enn via åpenbaring, eller gjennom hijab, eller ved hjelp av en profet som får åpenbaring fra Gud; Sannelig Han er Stor og Vitende.”

I følge undervisninger i Matab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi, Islamsk Sufismeskole®, ligger kilden til det hellige lyset i troendes hjerte. Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, den 41. Sufimesteren av denne skolen har kalt denne kilden ”Livets Kilde”. Hans undervisninger går ut på at mennesket har en innebygget mekanisme som er utstyrt med 13 elektromagnetiske sentre. Kognisjon og utvikling av disse sentre skaper den nødvendige harmonien som muliggjør utviklingen av den spirituelle dimensjonen. Arif (sufimesteren) er veiens lys, og veileder sannhetssøkere på selverkjennelsesreisen.

4-Hijab som Kvinners Bekledning

Hijabs Historie

En annen betydning av hijab som er den mest vanlige i dag, er kvinners bekledning.

I religiøse skrifter der forskere har diskutert hijab, har de lagt vekt på at hijab som kvinners hodebekledning ikke skal være obligatorisk. Dette er fordi hijabs historie går tilbake til før koranens åpenbaring. Hodeplagget ble introdusert blant arabere lenge før innføringen av Islam, primært gjennom kontakt med andre land hvor hijab var et tegn på sosial status.

Leila Ahmed i sin bok, Women and Gender in Islam: Historicial Roots of a Modern Debate, beskriver at slør tydeligvis ble brukt under Sassanian-dynastiet. Hijab og kvinners atskillelse fra samfunnet var veldig vanlig blant kristne kvinner i Midtøsten og i middelhavsområdet. De eneste kvinner som brukte hijab under profeten Mohammad (fvmh) sin tid, spesiell på slutten av hans liv, var hans hustruer.

Videre forklarer hun at:
”Hijab var tydeligvis ikke blitt introdusert av profeten Mohammad for arabere; den hadde allerede eksistert på et tidligere tidspunkt. Hijab var tegn på sosial status i mange samfunn og ble brukt i større eller mindre grad av grekerne, romerne, jødene og assyrerne. Ingen steder i koranen står det at hijab er obligatorisk. De versene som gjelder kvinners hodebekledning, er få og gjelder tildekningen av kvinners private kroppsdeler og brystene (24:31-32). Under profeten Mohammad sin tid ble hijab bare brukt av hustruene hans. I denne tiden ble uttrykket ”hun tok på seg hijab” brukt for en kvinne som ble hustruen hans. Det er ikke helt klart hvordan hijab spredte seg i resten av samfunnet. Flere faktorer kan ha spilt inn, for eksempel muslimenes erobring av andre samfunn og land der hijab var vanlig blant velstående kvinner med sosial status, innflytelsen av velstand, profetens hustruer som symboler. ”

Ordet Chador, som blir brukt i Iran i dag, betyr egentlig ”telt”. Historien til Chador går tilbake til før Islams tid da velstående kvinner ble båret på stoler med en teltaktig dekning rundt stolen.

John Esposito, professor i Islamske studier i Georgetown University, skriver at denne tradisjonen om bruk av hijab og tilbaketrekking av kvinner i begynnelsen av Islam ble importert fra erobrede land som Persia og Det bysantinske riket, og senere ble de sett på som islamske normer og verdier. Ingen steder i koranen er hijab eller tilbaketrekking av kvinner stipulert. Tvert imot, er det lagt vekt på deltakelse og religiøs ansvarsfordeling mellom kvinner og menn i samfunnet.

Sheikh Muhammad al-Ghazali, i sin bok Sunna Between Figh and Hadith, har forklart at alle tradisjoner som tilbaketrekker kvinner og hindrer at de fungerer i samfunnet er levninger av Jahiliya (uvitenhetens tid). Videre har han forklart at det å følge slike tradisjoner er i strid med Islams prinsipper. Al-Ghazali sier også at under profetens tid var kvinner og men likestilt hjemme, i moskeer og på slagmarken. Den virkelige Islam ble ødelagt i Islams navn etter hvert.

I sin bok, Islam ruh al-madaniyya (Islam: sivilasjonens sjel), minner Shaykh Mustafa Ghalayini sine lesere om at hijab eksisterte før Islam, og at muslimer tok med seg denne tradisjonen fra andre kulturer gjennom kontakt og kommunikasjon med dem.

Nazira Zin al-Din påpeker at hijab var en tradisjon blant rike familier og var et symbol for rikdom og status. Hun siterer også fra Shaykh Abdul Qadir al-Maghribi som så på hijab som en aristokratisk skikk som gikk ut på å skille velstående kvinner fra de alminnelige. Nazira konkluderer med at hijab slik det er kjent i dag, er faktisk forbudt etter Islamsk shari’a(lov).

En annen lærd muslim, Abd al-Halim Abu Shiqa, har gjort en flersidig undersøkelse om kvinner i Islam: ”Kvinners frihet under profetens tid". Han er enig med Zin al-Din og al-Ghazali når det gjelder forskjellen i status for kvinner under profetens tid og i dag.

I dag, for over hundre år, har diskusjonen om bruk eller ikke bruk av hijab vært et sentralt tema i islamske samfunn.

I boken The Veil and the Male Elite(Sløret og den Mannlige Eliten): En Feminists Tolking av Kvinners Rettigheter i Islam, har den marokkanske sosiologen, Fatima Mernissi, angrepet og kritisert det gamle konservative fokuset på kvinners tilbaketrekking fra samfunnet. Hun ser på denne gammeldagse skikken som et redskap for kvinneundertrykkelse i islamske land. Denne skikken får sin makt av, og baserer seg på en feiltolking av hellige bøker.

5- Vers fra Koranen om Hijab

Til tross for historien og opphavet til hijab, er hijab blitt en del av islamsk shari’a i dag. Hijab er blitt pålagt kvinner ved feiltolking av noen vers fra koranen. Disse vers er som følgende: Sura al-Noor(24): vers 30-31, og Sura al-Ahzab(59): vers 58-59.

1- Sura al-Noor (24) vers. 30-31:
Koranen, i vers 24 (al-Noor), legger vekt på beskjedenhet for både kvinner og menn:
”Si til de troende menn at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv under kontroll. Dette er mer sømmelig for dem, og Gud er vel vitende om det de foretar seg.”(24:30)

”Og si til de troende kvinner at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv under kontroll, og ikke vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne. La dem trekke sløret(khumur) over sine bryst og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn, sine fedre, svigerfedre, sønner, stesønner, brødre, nevøer og deres hustruer, eller sine slaver eller menn som betjener dem men er hinsides kjønnsbegjær, eller barn som ikke forstår seg på kvinners nakenhet. La dem heller ikke trampe med føttene slik at det kan erkjennes hva de skjuler av pryd. Vend dere troende tilbake til Gud, så blir dere velsignet.” (24:31)

I følge ovenstående vers, skal både muslimske kvinner og menn vise beskjedenhet i sine handlinger og oppførsel. Når det gjelder kvinners bekledning, legges det kun vekt på å dekke brystene. Koranen har ikke gått i detaljer, og det som er interessant er at den har heller ikke satt noe straff for de som unnlater å dekke seg!

En velkjent og respektert forsker, Mohammad Asad, kommenterer disse koranversene slik:
”Ordet khimar (i flertall heter det khumur) som er brukt i koranen og betyr hodeplagg, ble brukt av arabiske kvinner både før og etter Islam som en slags pynt og ikke som hijab. I følge de fleste klassiske kommentatorer ble den brukt før islams tid som en slags hodepynt som skulle henges løs over ryggen. Siden datidens mote var skjorter med en ganske vid hals helt til over brystene, ble det sagt at de skulle dekke brystene med sin skjerf (khumur). Ordet khimar var velkjent og vanlig under profetens tid. Dette verset legger ikke vekt på bruk av khimar. Der den sier ” unntatt det av den som kommer til syne” gjelder ikke for brystene, det vil si at brystene skal dekkes, mens hodet ikke trenges å dekkes. En troende med ren samvittighet og gode hensikter kan lett forstå sannheten om det som er sagt om hijab i koranen. Profeten av Islam har også sagt at: ”Referer til din samvittighet når du skal bedømme noe, og hold deg unna det som forstyrrer og irriterer samvittigheten din.”

2- Sura al- Ahzab (33): 58-59
Andre vers om kvinners bekledning er i vers 59 fra sura al-Ahzab:
”De som plager og forulemper troende menn og kvinner ufortjent og ubegrunnet, de belaster seg med baktalelse og åpenbar synd.” ”Du profet, si til dine hustrer og døtre og troende kvinner at de skal ta på seg sine bekledninger(Jælaiib). Dette er nærmest for at de ikke skal gjenkjennes og sjeneres. Gud er tilgivende og nåderik.” (33:58-59)

I følge ovenstående vers fra koranen, ble troende kvinner og menn plaget og sjenert, derfor måtte de bruke sine uteklær (Jælaiib) for å unngå dette. Hensikten med disse versene er ikke å dekke kvinner med hijab og holde dem hjemme, men hensikten er deres sikkerhet og beskyttelse. Bruk av slike uteklær i et samfunn der kvinner er trygge er da ikke nødvendig. Det heller ikke kjennetegner en troende, muslimsk kvinne. Bruk av slik bekledning i seg selv har ingen betydning for, og gjennomfører heller ikke koranens hensikt.

Tydeligvis, mange samfunn følger sine gamle tradisjoner og sin kultur istedenfor å avdekke og forstå sannheten i islams budskap. De fokuserer på den mest overfladiske betydningen av hijab som er bekledning og anser det som en slags bekledningskode for kvinner, mens de unnlater å se at bruk av hijab har en mye dypere og bredere betydning.

Nazira Zin al-Din stipulerer at det å ha selv-moral og en ren samvittighet er langt bedre enn å bruke den overfladiske hijaben. Ved bare å late som noe, får man ikke noe konstruktive og betydningsfulle resultater. Hijab skal være noe som kommer innenfra. I denne delen av boken, al-Sufur Wa’l-hijab, konkluderer hun med at det ikke er pålagt av islam at kvinner skal bruke hijab. Muslimske lovgivere som har bestemt at hijab skal brukes slik som i dag, har en svært feil oppfatning av emnet.

Hijab er i dag blitt et politisk redskap i noen land for å vise avsky mot og holde avstand fra utenlandsk innflytelse og undertrykkelse, og for å oppnå frihet.

Uansett hva en mener om kvinners bekledning av ansikt og/eller hode, har det ikke noe med koranen å gjøre.


1- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Dawn (Verdugo City Ca: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 1991)
2- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I",(Riverside, CA: M.T.O. Publications, 2002)
3- Ahmed, Leyla, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, (New Haven: Yale University Press, 1992), p.5 4- Ibid., p. 56
5- Aslan, Reza, No god but God, (Random House Inc. New York, NY, 2005) p.65
6- John Esposito, Islam: The Straight Path,(Oxford University Press, 3rd Edition, 2005) p.98 7- Shaykh Muhammad al-Ghazali.: Sunna Between Fiqh and Hadith (Cairo: Dar al-Shuruq, 1989, 7th edition, 1990)
8- Shaykh Mustafa al-Ghalayini, Islam ruh al-madaniyya (Islam: The Spirit of Civilization)(Beirut: al-Maktabah al-Asriyya)1960) P.253
9- Nazira Zin al-Din, al-Sufur Wa'l-hijab (Beirut: Quzma Publications, 1928) pp.255-56
10- Abd al-Halim Abu Shiqa, Tahrir al-mara' fi 'asr al-risalah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990)
11- Fatima Mernissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam. translated by Mary Jo Lakeland (Addison-Wesley, 1991)
12- Translated and explained by Muhammad Asad, The Message of the Qur'an ( Dar al-Andalus, Gibraltar. 1984) p.538
13-Ibrahim B. Syed, article on Women in Islam: Hijab, (Islamic Research Foundation International, Inc, Louisville, KY. November 3, 1998)
14-Nazira Zin al-Din, al-Sufur Wa'l-hijab (Beirut: Quzma Publications: 1928), p 37