"Mennesket som en Sann Enhet av Eksistens"

"Hvert enkelt menneske er en sann og storstilt enhet av eksistens."

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha


I over 300 år har den "newtonske" forestillingen av universet dominert vår forståelse av individet og samfunnet. Newton tenker seg universet som en maskin som består av mange deler. For å forstå hele maskinen og dens totale funksjon, hevder han at vi må ta delene ifra hverandre og analysere hver del i detalj. Når vi så setter maskinen sammen igjen, kan vi forstå helheten. Vi bruker denne modellen for å forstå universet og oss selv. Vi har skapt begrensninger på alle kanter. Ved å gjøre oss til eksperter i reduksjonisme har vi mistet det store bildet av syne og har nøyd oss med en begrenset oppfattelse av vår eksistens.

nøyd oss med en begrenset oppfattelse av vår eksistens. Nå, i begynnelsen av et nytt årtusen, kan vi i det minste gjøre bruk av vår tids vitenskaplige funn. Vi har blitt introdusert for kvanteteorien og dens virkelighetsbilde, og relasjonene og sammenhengene i den subatomære verden. Kvantefysikken åpenbarte de usynlige forbindelsene mellom deler vi tidligere trodde var adskilte. Det viser oss at verdensrommet ikke er tomt, og at alt i universet er naturlig forbundet med hverandre, men det er usynlig for den enkelte på hans eller hennes begrensede nivå av eksistens.1

Vår tids forskere begynner å forstå mennesket som en helhet, og dets sammenheng med essensen av vår eksistens, eller med et annet ord, vår Væren. Det begrensede synet fokuserer bare på det fysiske aspektet ved vår væren, og overser den uendelige, grenseløse dimensjonen i vårt indre. Vi fokuserer ikke på individet som en sann og storstilt enhet av eksistens. Fysikeren David Bohm ved Universitetet i London sier at "alt henger sammen med alt". I følge Bohm finnes et dypere nivå av virkelighet og en underliggende enhet som vi ikke er bevisste.2

Denne oppdagelsen er i samsvar med det mest grunnleggende i sufismens lære: At det finnes en underliggende virkelighet og et uendelig aspekt ved vår væren som er like endeløst og ubegrenset som eksistensen selv. Nevrofysiologen Karl Pribram fra Universitetet i Stanford sier: "Mystikernes skrifter viser at de har funnet teknikker for å bevege seg bakenfor den "synlige orden", og bevitne menneskevirkelighetens sanne natur." 3

Sufismen gir et veikart til å gjenoppdage vår virkelighet som hele mennesker, og å fatte eksistensens enhet i vårt indre.


1- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (Riverside, CA: M.T.O. Shahmaghsoudi Publications, 2002), 155.
2- Ibid., 120.
3 Karl Pribram, interview in Omni, October, 1982, p.84